GimpOperationDarkenOnlyMode

GimpOperationDarkenOnlyMode

Synopsis

          GimpOperationDarkenOnlyMode;
struct       GimpOperationDarkenOnlyModeClass;

Object Hierarchy

 GObject
  +----GeglOperation
     +----GeglOperationComposer
        +----GeglOperationPointComposer
           +----GimpOperationPointLayerMode
              +----GimpOperationDarkenOnlyMode

Description

Details

GimpOperationDarkenOnlyMode

typedef struct _GimpOperationDarkenOnlyMode GimpOperationDarkenOnlyMode;


struct GimpOperationDarkenOnlyModeClass

struct GimpOperationDarkenOnlyModeClass {
 GimpOperationPointLayerModeClass parent_class;
};