GimpDynamicsOutputEditor

GimpDynamicsOutputEditor

Synopsis

          GimpDynamicsOutputEditor;
struct       GimpDynamicsOutputEditorClass;
GtkWidget *     gimp_dynamics_output_editor_new   (GimpDynamicsOutput *output);

Description

Details

GimpDynamicsOutputEditor

typedef struct {
 GtkBox parent_instance;
} GimpDynamicsOutputEditor;


struct GimpDynamicsOutputEditorClass

struct GimpDynamicsOutputEditorClass {
 GtkBoxClass parent_class;
};


gimp_dynamics_output_editor_new ()

GtkWidget *     gimp_dynamics_output_editor_new   (GimpDynamicsOutput *output);